Konkurs mamy dla Was pakiet na 18 PKO Poznań Maraton!!!!

Otrzymaliśmy od Organizatora 18 PKO Poznań Maratonu pakiet startowy dla naszych czytelników!!

Do udziału w konkursie zapraszamy naszych czytelników, którzy w dniu biegu, mają czas oraz możliwość wystartowania w biegu. Osoby startujące w konkursie muszą być osobami pełnoletnimi. Odpowiedzi od osób zgłoszonych i obecnych na liście startowej nie biorą udziału w konkursie.

Zasady konkursu:

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać droga mailowa poprawną odpowiedź na pytanie, znajdujące się na dole zamieszczonej informacji o konkursie oraz w kilku słowach opisać dlaczego to właśnie wy powinniście otrzymać pakiet.

Odpowiedź należy przesłać na adres: kontakt@poznanbiega.pl W tytule maila należy wpisać „Konkurs – 18 PKO Poznań Maraton” oraz podpisać odpowiedź własnym imieniem i nazwiskiem.

W konkursie wygra osoba, która odpowie poprawnie na pytanie konkursowe, a jej uzasadnienie dlaczego to właśnie ona powinna otrzymać pakiet będzie najbardziej przekonujące. Nagrodę może zrealizować wyłącznie osoba, która wygrała w konkursie. Nie może ona zostać przekazana osobie trzeciej. Wypłaty ekwiwalentu pieniężnego nie są dopuszczalne. Zwycięzca ma 48 godzi na przesłanie pełnych danych do rejestracji na bieg, licząc od chwili wysłania maila z informacją o zwycięstwie. Mail z informacją o zwycięstwie będzie wysłany w odpowiedzi na otrzymaną odpowiedź konkursową. Brak przysłania danych zgłoszeniowych traktujemy jako rezygnację z uczestnictwa biegu.

Pytanie konkursowe brzmi:

Czy Andrzej Krzyścin wygrał pierwszą edycję poznańskiego maratonu?

Powodzenia!!

 

Pełen regulamin konkursu:

Postanowienia ogólne

 1. W okresie od 28 09 2017 r. do 30 09 2017 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 1 10 2017 Jury Konkursu wyłoni zwycięzcę („Wybór”).
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, warunki uczestnictwa oraz ramy czasowe Konkursu.
 3. Organizatorem Konkursu jest lokalny portal biegowy PoznanBiega.pl (zwany dalej „Organizatorem”), którego właścicielem jest firma kungas.eu z siedzibą w Poznaniu 60-245, os. Rusa 90.
 4. Konkurs jest organizowany na terenie Polski za pośrednictwem strony internetowej www.poznanbiega.pl (zwanej dalej „stroną internetową”).
 5. Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania 18. PKO Poznań Maratonem.
 6. Nagrodą będzie pakiet startowy na 18. PKO Poznań Maraton. Rejestracja na bieg nastąpi za pośrednictwem redakcji strony internetowej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia zwycięzcy.
 7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż nagroda otrzymana w Konkursie może podlegać opodatkowaniu w Polsce. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż mogą być zobowiązani do zapłaty podatku od wartości otrzymanej nagrody, jeżeli na podstawie właściwych przepisów prawa nagroda otrzymana w Konkursie podlega opodatkowaniu.
 8. Niniejszy Regulamin oraz dodatkowe informacje dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie internetowej.
 9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady, warunki uczestnictwa oraz ramy czasowe Konkursu.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby odpowiedzialne za portal www.poznanbiega.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny danej osoby uznaje się jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka/małżonkę oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania treści zgłoszenia wraz ze zdjęciami oraz podania do publicznej wiadomości imienia i nazwiska zwycięzcy.

Zasady udziału w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiada miejsce zamieszkania w Polsce i pełną zdolność do czynności prawnych (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe oraz uzasadnić, dlaczego on powinien wygrać konkurs. Opis należy przesłać na adres mailowy kontakt@poznanbiega.pl. Uczestnik konkursu musi podać swoje dane osobowe wraz z podaniem swojego imienia oraz adresu e-mail („Informacje Osobowe”). Informacje Osobowe powinny być poprawne i kompletne.
 3. Uczestnik zgłaszając się do konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestnika z jakiegokolwiek powodu według własnego uznania. W takim przypadku, zdyskwalifikowany uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Przebieg Konkursu

 1. W Konkursie Uczestnicy mogą wygrać jedną nagrodę.
 2. W czasie trwania Konkursu od 28 09 2017 r. do 30 09 2017 r. (włącznie) zostanie opublikowana na stronie internetowej informacja o konkursie. Uczestnicy mogą wygrać pakiet startowy na 18. PKO Poznań Maraton (zwany dalej „Nagroda”).
 3. Zgłoszenia powinny być wysłane na adres e-mailowy kontakt@poznanbiega.pl do północy (godz. 24:00) w dniu 30 09 2017 roku.
 4. Organizator wyłoni trzyosobowe jury konkursowe (zwane dalej „Jury Konkursu”), które spośród wszystkich zgłoszeń, wybierze, zdaniem Jury Konkursu, najciekawsze zgłoszenie uczestnika (zwanego dalej „Zwycięzcą”).
 5. Ocena zgłoszeń oraz wybór Zwycięzcy należy do wyłącznej decyzji Jury Konkursu.
 6. Jury Konkursu zobowiązane jest wyłonić Zwycięzcę Konkursu w terminie do 2 dni (dwóch dni) od daty zakończenia tego konkursu.
 7. W ciągu kolejnych 10 (dziesięciu) dni od wyłonienia Zwycięzcy przez Jury Konkursu zgodnie z § 3.4 powyżej, zostanie on poinformowany o wygranej i zasadach jej realizacji przez e-mail wysłany na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie na konkurs.
 8. W terminie 10 dni (dziesięciu dni) od zakończenia Konkursu Zwycięzca otrzyma nagrodę na adres e-mailowy, z którego dokonana zgłoszenia. Nagroda, która z przyczyn niezależnych od Organizatora nie zostanie dostarczona Zwycięzcy, przepadają na rzecz portalu PoznanBiega.pl.
 9. Zwycięzca Nagrody ma 2 (dwa) dni kalendarzowe, licząc od dnia wysłania do niego Nagrody zgodnie z § 3.8 powyżej, na przesłanie danych do rejestracji na liście startowej Półmaratonu. Po upływie tego terminu Zwycięzca traci prawo do zrealizowania (odbioru) Nagrody.

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress